පොදු දුම්රිය ඉන්ජෙක්ටර් තුණ්ඩ සහ බෙදා හැරීමේ කපාටය